Rejsebetingelser 

- RIDS almindelige bestemmelser

Her nedenfor kan du læse vores rejsebetingelser, hvis bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser", som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark. 

På denne side kan du læse vores rejsebetingelser. Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 345 097.

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som sammen med anden dansk lovgivning regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren.

Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betegnes en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Rejsen er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det indebærer bl.a., at Suncharter er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Suncharter har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby..

Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302. Læs mere hér.

For rejsen gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser. Det med kursiv fremhævede er SunCharters afvigelser fra Rejsearrangører i Danmarks almindelige bestemmelser samt yderligere betingelser.

Pkt. 1 - Køb af rejsen

Købet af rejsen og dermed oplysningerne og vilkårene for denne, er bindende for rejsearrangøren og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de anførte informationer og vilkår for rejsen; herunder disse almindelige bestemmelser for køb og deltagelse i pakkerejser samt rejsearrangørens informationer om rejsen og ”Værd at vide”.

Rejsearrangøren skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, sundhedskortet ikke dækker. Den rejsende anbefales at tegne en rejseforsikring samt at sikre sig, at forsikringen har den fornødne dækning. For salg af rejseforsikringer modtager rejsearrangøren typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen fremvise en erklæring fra deres forældre eller værge om, at de har tilladelse til rejsen. Det gælder dog ikke, hvis rejsen er købt af en forælder eller værge.

Det navn, som står angivet først på rejsedokumentet eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra rejsearrangøren angående rejsen, vil ske til denne person.

Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændring kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.

Navne på rejsedokumentet skal altid stemme overens med passet og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.

Da eventuelle meddelelser om rejsen fortrinsvis sendes pr. SMS eller e-mail, er det yderst vigtigt, at disse oplysninger fremgår af bestillingen og opdateres om nødvendigt.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, hvis de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.
Hvis den rejsende selv bestiller tilslutningstransport i kombination med en pakkerejse, er det vigtigt at beregne tilstrækkelig tid imellem de 2 transporter:
Inden for Europa anbefales minimum 2,5 timer. Uden for Europa anbefales minimum 4 timer.
Det anbefales at bestille billetter, som kan ændres, hvis en flyforsinkelse på pakkerejsen skulle opstå.

Ved rejser På Egen Hånd/rutefly, skal navne på rejsedokumentet skal altid stemme overens med det fulde navn i passet. Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændringer kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.

Pkt. 2 - Rejsens pris m.v.

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført – transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet.

Prisen på markedsførte rejser kan løbende blive op- eller nedjusteret alt afhængig af udbud og efterspørgslen på ferierejser.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Vi gør opmærksom på, at vores priser løbende op- eller nedjusteres alt efter udbud og efterspørgsel, og dette kan forekomme flere gange dagligt. Den aktuelle pris fremgår på den fremsendte bekræftelse umiddelbart efter bestilling af rejsen.

Der vil ved bestilling af rejse for en person blive opkrævet et eneværelsestillæg. Ring til en af vores rejsekonsulenter for pris.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7.

Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, sikkerhedsboks, adgang til internet m.v.

Rejselængden regnes fra og med afrejsedag til og med hjemkomstdag. Det gælder også, når en rejse starter om aftenen og/eller slutter om morgenen. Den angivne rejselængde omfatter derfor ikke altid hele dage.

Pkt. 3 - Betaling, prisændringer m.v.

For rejser indenfor Europa (herunder lande ved Middelhavet samt de Kanariske Øer) udgør depositum kr. 2.000,- pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer. For oversøiske rejser udgør depositum kr. 2.400,- pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

For rejser På Egen Hånd udgør depositum kr. 2.000,- pr. rejsende inden for Europa (herunder lande ved Middelhavet samt de Kanariske Øer) og kr. 8.000,- pr. rejsende på oversøiske rejser samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer på.

Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsearrangøren i hænde senest 60 dage før afrejse.

Ved indtegning(uanset via hjemmeside, telefon eller i butik) senere end 60 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris betales straks. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsearrangøren ret til at annullere rejsen uden varsel.

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer i den aftalte pris, som er en direkte følge af ændringer i

  1. transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser),
  2. skatter, afgifter eller gebyrer pålagt af tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen (f.eks. passager-, lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller
  3. valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.                                               

Det gælder, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom brændstofpriser, skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte jf. ovenfor, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejse-arrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.

Kunden skal på en klar og forståelig måde underrettes om eventuelle prisforhøjelser samt om begrundelsen herfor og beregningen heraf snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse. Det skal ske ved mail, skriftlig meddelelse eller andet såkaldt varigt medium til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse/e-mail adresse.

Prisændringer foretages efter nedenstående principper/regneeksempler:

* Beregning: Aktuel pris på flybrændstof pr. rejsende fratrukket oprindelig flybrændstofpris pr. rejsende
** Beregning: Indførelse af ny afgift mv. – eks. passagerafgift på kr. 100.
*** Beregning: Aktuel kurs for den del af rejsen, der afregnes i anden valuta end DKK, i forhold til kursen på aftaleindgåelsen/beregningstidspunktet for den pågældende del af rejsen: Eks. valutakursstigning på 20% på 1/5 af rejsens ydelser, svarende til prisstigning på 4%. Valutaen vil fremgå af billetten/deltagerbeviset.
**** Tilsvarende principper gælder ved nedsættelser eller bortfald af de pågældende priselementer, hvor prisen på rejsen nedsættes tilsvarende.

Der er ingen fortrydelsesret på bestillingen, når kunden har foretaget sin indbetaling til SunCharter, det være sig både ved indbetaling af depositum og/eller rejsens fulde pris. Når vi har modtaget indbetaling, kan den ikke ændres til anden betalingsform. 

Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse

A. På rejsearrangørens foranledning

Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige; eksempelvis ændring af flyselskab, mindre ændring af tidstabel, mindre ændring af forløb af rundrejse. 

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning.

Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om, hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning samt, at manglende underretning af rejsearrangøren inden den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.

Derudover kan arrangøren eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatningspakkerejse.

Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen

Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egne forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsearrangørens kontrol, jf. nedenfor.

Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen, er lavere end 75% af det antal pladser rejsearrangøren har til rådighed på den pågældende flyserie. Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end

1. 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
2. 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
3. 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen, jf. nedenfor under pkt. C.

Den rejsende har ligeledes ikke krav på erstatning.

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

 

1. Ændringer
Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsearrangøren bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 2.000,- pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senere end 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning af rejse.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

2. Afbestilling

2.a Kunden har ret til inden afrejse at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne tilfælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, dog minimum det erlagte depositum. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår både inden og ved rejseaftalens indgåelse.

SunCharter ønsker at modtage en afbestilling af rejse pr. telefon på 70 34 50 97 eller pr. mail på info@suncharter.dk. Der skal ved telefonisk afbestilling altid efterfølgende fremsendes en bekræftelse pr. mail på afbestillingen.

Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:

1. Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til et depositum på kr. 2.000,- pr. person samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

2. Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 60% af rejsens pris, dog minimum kr. 2.000,- pr. person samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

3. Ved afbestilling senere end 21 dage før og senest 7 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 80% af rejsens pris, dog minimum kr. 2.000,- pr. person samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og gebyrer.

4. Ved afbestilling senere end 7 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

5. Ved afbestilling, i tilfælde hvor der er tale om flyvning med rutefly, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt et depositum på kr. 2.000,- pr. person på rejser inden for Europa og kr. 8.000,- pr. person på oversøiske rejser samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Se tillige pkt. 7. om den rejsendes pligter og ansvar.

2.b
Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen, jf. nedenfor under pkt. C.

Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen.

2.c
Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ekstrasengsrabat ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

3. Overdragelse af rejsen

Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 dage inden rejsens begyndelse. Det gælder dog ikke, hvis overdragelse ikke accepteres af de samarbejdende ruteflyselskaber, hoteller eller krydstogsselskaber. 

Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følger af overdragelsen.

Navneændringer kan normalt ikke foretages senere end 7 dage før afrejse. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre, er ændringsgebyret på kr. 300 pr. person samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

Ved rejser På Egen Hånd/rutefly, er det IKKE muligt at overdrage rejsen.

4. Afbestillingsforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for, at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende.

Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte. Afbestillingsforsikring refunderes ikke i tilfælde af rejsens annullering grundet ekstraordinære omstændigheder, da dette er en særskilt aftale til pakkerejsen, som ibrugtages fra rejsens købstidspunkt.

Læs mere om betingelser for afbestillingssikring her.

Refundering af rejsen sker under forudsætning af relevant dokumentation for, at rejsen ikke kan gennemføres, såsom lægeerklæring, politirapport eller lignende, hvorpå det er angivet at den autoritære instans fraråder udrejse. Kunden skal herfor fremsende original dokumentation på officielt logopapir med underskrift og stempel, hvortil kunden selv afholder udgiften. Det officielle dokument fremsendes til: SunCharter, Aalborg Lufthavn, Ny Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby. SunCharter forbeholder sig ret til at foretage egne undersøgelser og kontrollere den forelagte dokumentation.

Ved afbestilling ifm. lockout eller strejke
Har kunden købt afbestillingssikring gennem SunCharter kan rejsen først afbestilles med refundering, når en eventuel lockout eller strejke officielt er trådt i kraft. Når en lockout eller strejke er trådt i kraft kan kunden annullere rejser, som har afrejse fra lockout eller strejkens påbegyndte dato og 3 måneder frem. Ved en eventuel afbestilling skal kunden herfor fremsende skriftlig dokumentation fra arbejdsgiver om, at medarbejderen bliver indbefattet af lockout eller strejke. 

Ved bestilling af rejse med afbestillingssikring, efter varsling om lockout eller strejke, er afbestillingssikringen ikke gældende ved en eventuel ikrafttræden af lockout eller strejke. 

Pkt. 5 - Rejsearrangørens pligter og ansvar efter afrejse

Rejsearrangøren er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Arrangørens forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets udbudsmateriale og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Rejsearrangøren kan dog ændre oplysningerne i udbudsmaterialet og på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.

Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i udbudsmaterialet og på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsedokumentet eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Pkt. 5.1 - Mangler ved pakkerejsen

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, hjemmesiden eller særlige aftaler med rejsearrangøren er angivet på rejsedokumentet, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsearrangøren har ret til ansvarsfrit at aflyse programførte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse eller støj fra omgivelser eller andre personer, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

Rejsearrangøren yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsearrangøren sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer og hjemmesider.

Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at den rejsende har konstateret manglen.

Såfremt de lokale sundhedsmyndigheder træffer beslutning om, at den rejsende grundet sygdom, epidemi e. lign. På rejsemålet skal forblive på sit værelse eller på hotellet under dele af ferieopholdet, betragtes dette ikke som en mangel, som rejsearrangøren skal kompensere eller er erstatningsansvarlig for. Det gælder, uanset om sundhedsmyndighedernes påbud skyldes de rejsendes eller andres forhold.

Ligeledes er rejsearrangøren ikke ansvarlig for eventuelle meromkostninger til forlænget indkvartering samt evt. forplejning eller for efterfølgende hjemrejse, hvis denne ligger efter det i rejseaftalen fastsatte, hvis de lokale sundhedsmyndigheders retningslinjer har nødvendiggjort dette.

Rejsearrangøren er dog forpligtet til i denne situation at yde den rejsende den fornødne service og praktiske bistand.

5.1.1. Afhjælpning

Er pakkerejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at rejsearrangøren afhjælper manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til manglens omfang og de berørte rejseydelsers værdi.

Kan den rejsende kræve afhjælpning, og afhjælper rejsearrangøren ikke manglen inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige udgifter til afhjælpningen refunderet. Den rejsende kan undlade at fastsætte en frist, hvis rejsearrangøren nægter at afhjælpe manglen, eller hvis øjeblikkelig afhjælpning er påkrævet.

Kan afhjælpning ikke kræves af de ovenfor anførte årsager, har den rejsende ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller efter omstændighederne erstatning for direkte og henførbare, økonomiske tab.

5.1.2. Alternative rejseydelser

Kan en væsentlig del af de aftalte rejseydelser ikke leveres, skal rejsearrangøren uden udgifter for den rejsende tilbyde denne alternative rejseydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt, hvis sådanne indgår i rejsearrangørens sortiment.

Hvis de tilbudte alternative rejseydelser medfører, at pakkerejsen er af en lavere kvalitet end aftalt, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen, medmindre manglen skyldes den rejsendes egne forhold.

Den rejsende kan kun afslå de tilbudte alternative rejseydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende ydelse i forhold til aftalen eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt.

Kan rejsearrangøren ikke tilbyde alternative rejseydelser, eller afviser den rejsende de tilbudte rejseydelser grundet for lav kvalitet, kan den rejsende kræve et forholdsmæssigt afslag og efter omstændighederne erstatning for direkte økonomisk tab.

5.1.3. Hæveadgang

Hvis der foreligger væsentlige mangler, og pakkerejsen omfatter passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Påvirker en mangel pakkerejsen væsentligt, og har rejsearrangøren ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende hæve aftalen om pakkerejsen.

Hæver den rejsende aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden.

Hæver den rejsende aftalen, og omfatter pakkerejsen passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende

Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert økonomisk tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre manglen skyldes,

1. den rejsendes egne forhold,
2. en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller
3. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse, medmindre manglen skyldes en af det ovenfor anførte forhold.

5.1.4. Internationale konventioner

Er forpligtelsen til at betale erstatning for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, begrænset af internationale konventioner, der er bindende for EU, finder de samme begrænsninger anvendelse på rejsearrangørens ansvar.

Er ansvaret for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, ikke begrænset i internationale konventioner, kan den erstatning, som en rejsearrangør skal betale efter disse regler, begrænses i aftalen om pakkerejsen. Erstatningen kan dog ikke begrænses til mindre end tre gange pakkerejsens samlede pris.

Der kan dog ikke foretages en begrænsning i erstatningen for personskade og skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt.

Den erstatning, som rejsearrangøren er forpligtet til at betale efter disse regler, begrænses i overensstemmelse med Warszawakonventionen af 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring i tilfælde, hvor denne gælder for tjenesteyderens ansvar for den mangelfulde del af pakkerejsen.

Ret til erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter denne lov har ikke betydning for den rejsendes rettigheder efter EU-forordninger om passagerrettigheder (Forordning 261/2004) og erstatningsansvar ved passagertransport og efter internationale konventioner.

Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter sådanne forordninger og internationale konventioner, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige afslag, som gives efter pakkerejseloven.

Alle ankomsttider, der er angivet i udbudsmaterialet, på hjemmesiden og i rejsedokumentet m.v., skal betragtes som forventede. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab og gener, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Eventuelle vigtige meddelelser om rejsen (f.eks. en flytidsændring) sendes til den rejseansvarlige, fortrinsvis pr. SMS eller e-mail, og kunden anbefales senest 24 timer inden afrejse at tilgå sit rejsedokument via SunCharters hjemmeside www.suncharter.dk og logge ind på ”Min Billet” for at sikre sig at alt på rejsedokumentet stemmer overens med det først oplyste.

Rejsearrangøren yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsearrangøren sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer.

Såfremt de lokale sundhedsmyndigheder træffer beslutning om, at den rejsende grundet sygdom, epidemi e. lign. På rejsemålet skal forblive på sit værelse eller på hotellet under dele af ferieopholdet, betragtes dette ikke som en mangel, som rejsearrangøren skal kompensere eller er erstatningsansvarlig for. Det gælder, uanset om sundhedsmyndighedernes påbud skyldes de rejsendes eller andres forhold.

Ligeledes er rejsearrangøren ikke ansvarlig for eventuelle meromkostninger til forlænget indkvartering samt evt. forplejning eller for efterfølgende hjemrejse, hvis denne ligger efter det i rejseaftalen fastsatte, hvis de lokale sundhedsmyndigheders retningslinjer har nødvendiggjort dette.

Rejsearrangøren er dog forpligtet til i denne situation at yde den rejsende den fornødne service og praktiske bistand.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Pkt. 6 - Luftfartsselskabets ansvar

6.1. Ved død eller personskade

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Luftfartsselskaberne er dog ikke erstatningsansvarlige for beløb, der overstiger 113.000 SDR (Special Drawing Rights), hvis selskabet kan bevise, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansattes eller dennes agenters side, eller skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra tredjemands side, og der er taget alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt den dræbte eller tilskadekomne passager forsætligt eller uagtsomt har forsaget skaden.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

6.2. Gods

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsearrangøren.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsearrangørens erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset til 1.131 SDR (Special Drawing Rights). Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

6.3. Forsinkelse

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsearrangøren.

Pkt. 7 - Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsearrangøren, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse og eventuelle vaccinationer. Det påhviler endvidere den rejsende at orientere sig om eventuelle indrejseformaliteter eller sundhedsformaliteter forud for eller under selve rejsen.

Det bemærkes, at information om sundhedsmæssige foranstaltninger og indrejsekrav ikke er en integreret del af pakkerejsen, hvorfor rejsearrangøren ikke er ansvarlig i tilfælde af, at den rejsende ikke opfylder sådanne krav.

Oplysninger udover hvad der er givet af rejsearrangøren, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsearrangøren kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.

Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas m.v., med mindre manglen skyldes dokumenterbar fejlinformation fra rejsearrangøren.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejsearrangørens lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. 

Selv om den rejsende ikke møder rettidigt op ved udrejsen, bevarer den rejsende retten til hjemrejsen, medmindre lokal lovgivning udelukker dette. Den rejsende bør snarest kontakte rejsearrangøren for at få afklaret, om det pågældende lands regler tillader hjemrejse uden udrejse. 

Bemærk dog, at retten til hjemrejse ikke gælder ved rejser med rutefly. Hvis udrejsen ikke bliver benyttet på din ruteflybillet, vil din hjemrejsebillet automatisk blive annulleret i henhold til ruteflyselskabets standardvilkår.

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsearrangøren er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in mv.

Hvis den rejsende ønsker at afbryde rejsen før tid og rejse hjem på egen hånd, uden forudgående aftale med rejsearrangøren herom, og uden at rejsearrangørens forhold med rette har givet anledning hertil, påhviler det den rejsende selv at afholde udgifterne til hjemrejsen. Der ydes ikke godtgørelse for evt. ubenyttede dele af rejsen og opholdet på rejsemålet.

Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bus-transport. Det bemærkes, at gravide i visse tilfælde ikke må være passager i et fly. Det påhviler derfor den rejsende at orientere sig om luftfartsselskabernes regler, idet disse har forskellige regler for, hvornår en gravid må flyve og i hvilke tilfælde, der skal medbringes en lægeerklæring.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter kaptajnens eller chaufførens skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Det påhviler den enkelte rejsende, ved bagageudleveringen i ankomstlufthavnen, at kontrollere sin bagage/indhold for evt. beskadigelse. Skulle det være tilfældet, at bagagen på den ene eller anden måde skulle være beskadiget, skal der straks, inden lufthavnen forlades, rettes henvendelse til passagerservice, som kan være behjælpelige med at få udarbejdet en ”PIR” rapport, som skal anvendes ved evt. krav om erstatning.

Den rejsende uden for EU har pligt til at orientere sig om reglerne for indførsel af animalske fødevarer jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 206 fra 2009. Disse regler kan læses her.

Pkt. 8 - Rejsearrangørens bistand

Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, skal rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsearrangøren opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Pkt. 9 - Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på eventuel afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsearrangørens lokale repræsentant snarest muligt efter, at den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf kan have indflydelse på behandlingen af kravet. Dette gælder dog ikke, hvis rejsearrangøren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Ved reklamation over for rejsearrangørens personale opfordres den rejsende til at få dokumentation herfor med henblik på eventuel efterfølgende behandling af reklamationen.

Vi henviser i øvrigt til vores rejsebetingelser, hvilke er fremsendt pr. mail ved køb af rejse.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, bør fremsættes skriftligt til rejsearrangøren snarest muligt og senest 4 uger efter rejsens afslutning men henblik på en hurtig behandling af sagen på kundeservice@suncharter.dk

Kommentarer i udfyldte spørgeskemaer bliver ikke betragtet som reklamationer, og der kan derfor ikke forventes svar på disse kommentarer.

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf: 45461100. Er der alene tale om en flybillet, og handler sagen om forsinkelse eller annullering, kan sagen indsendes til Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, Tlf.: 72218800. For øvrige reklamationer i forbindelse med køb af en flybillet, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf.: 4171 5000.  

Et alternativ til at indsende en reklamation direkte til Pakkerejse-Ankenævnet er at sende reklamationen via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet. Platformen identificerer den kompetente klageinstans og overfører reklamationen til Pakkerejse-Ankenævnet f.s.v.a. pakkerejser eller til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen f.s.v.a. rene flybilletter eller indkvartering.

Endelig kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Det påhviler kunderne at gemme alle relevante oplysninger og information i forbindelse med rejsen til brug for en eventuel reklamation over for rejsearrangøren.

Rejsearrangøren tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Rejsearrangøren er dog forpligtet til at betale erstatning til en rejsende, der lider tab som følge af fejl, der skyldes tekniske mangler i rejsearrangørens bestillingssystem, medmindre fejlen skyldes den rejsende selv eller uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. SunCharter kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider, som SunCharter linker videre til eller fortæller om.

Pkt. 10 – Gavekort, tilgodebeviser og rabatkoder

Gavekort og tilgodebeviser udløber 2 år efter udstedelsesdatoen, medmindre andet er angivet. Sponsorerede gavekort er gældende 1 år fra udstedelsesdatoen. Gavekortet kan benyttes som betaling på alle pakkerejser med SunCharter. Rejsen skal blot være bestilt indenfor gavekortets gyldighedsperiode, men rejsen behøver ikke at være afviklet inden udløb. Elektroniske gavekort med en unik 8-cifret kode, kan benyttes ved betaling på hjemmesiden eller via telefon hos en af vores rejsekonsulenter. Gavekort samt tilgodebeviser modtaget i papirformat, skal afleveres eller fremsendes med post til SunCharter, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Aarhus C.

Ved eventuel afbestilling af rejse, vil du modtage pengene retur på et nyt gavekort, såfremt du har betalt rejsen med gavekort. Bortkomne gavekort erstattes ikke.

Yderligere regler for sponsorerede gavekort:

Nedenstående er retningslinjer, som skal overholdes, hvis et sponsoreret gavekort fra SunCharter skal være gyldigt.
1. Der må aldrig udloddes et gavekort på vegne af SunCharter uden, at SunCharter er informeret herom før udlodning og før, at gavekortet er noteret med et gyldigt gavekortnummer
2. Gavekortet er til en hver tid personligt og kan ikke videregives eller -sælges til 3. part
3. Gavekortet kan ligeledes ikke overdrages til venner og/eller familie
4. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter
5. Der kan kun benyttes ét sponsoreret gavekort pr. booking, dette uanset om gavekortene har været brugt i en auktion til fordel for en klub eller lign.
6. SunCharter anbefaler, at gavekort benyttes i god tid inden ønsket afrejse for at kunne sikre sig plads på destinationerne og hotellerne. Bestillingen skal ske min. 6 uger før ønsket afrejse.

Yderligere regler for købte gavekort:

Har du købt og betalt et gavekort ved SunCharter, kan dette uden indblanding fra SunCharter videresælges eller videregives til 3. part. Udstedelsesdatoen ændres ikke og gavekortets brugsperiode bliver derved ikke forlænget. Den oprindelige modtager af gavekortet er forpligtet til skriftligt at give SunCharter besked om overdragelsen, hvor følgende oplysninger fremsendes:

1. Fulde navn på den oprindelige modtager 
2. Fulde navn på den nye modtager
3. Gavekortnummeret
4. Årsag til videregivelsen af gavekortet

Overholdes ovenstående ikke, vil gavekortet ikke være gyldig når 3. part forsøger at indløse det. At ændre ejeren af gavekortet hos SunCharter er uden meromkostninger. Det er ikke muligt at overdrage/benytte et gavekort, der ikke er modtaget betaling for.

Pkt. 11 – Høj- og lavsæson

Feriemålet og hotellernes karakter kan være skiftende afhængigt af tidspunktet på året man rejser. I højsæson er der åbent overalt på restauranter, barer, butikker og strandene kan være overfyldte. Da der er mange mennesker, vil støjniveauet i sommermånederne være højere end i lavsæsonen. I lavsæsonen, som typisk er start/slut på sæsonen (maj og oktober, men kan dog variere fra rejsemål til rejsemål), vil der ikke være lige så mange gæster som i højsæsonen, hvilket kan betyde, at ikke alle butikker, restauranter, forlystelser med mere er åbne, og rejsemålet kan virke lidt lukket. Dette finder mange gæster behageligt, eftersom der er mere plads samt fred og ro på og omkring hotellet. I lavsæsonen kan måltiderne også serveres enklere og ved alternative løsninger. Da der på flere rejsemål ikke er opvarmning af hotelværelser/lejligheder, kan der i forårs-og efterårssæsonen være køligere end forventet.

Vær opmærksom på, at flere hoteller kun udbyder underholdning/animation i den absolutte højsæson, som må anses for at være fra slut juni til og med august.

Pkt. 12 - Forbehold for trykfejl

Vi tager forbehold for trykfejl, tastefejl og eventuelle ændringer i pris og tekst på hjemmeside. SunCharter kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider, som SunCharter linker videre til eller fortæller om.

Pkt. 13 – Rejsegarantifonden

SunCharter er medlem af Rejsegarantifonden medlemsnummer 2771Vi tager forbehold for trykfejl, tastefejl og eventuelle ændringer i pris og tekst på hjemmeside. SunCharter kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider, som SunCharter linker videre til eller fortæller om.