Rejsebetingelser før d. 1/7-18

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med ”Lov om pakkerejser”, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og er gældende for rejser købt før d. 1. juli 2018

Pkt. 1 - Bestilling

Bestillingen af en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet samt via internet. Bestillingen, og dermed oplysningerne og vilkårene i prislisten og på hjemmesiden, er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum er rettidigt betalt og/eller hele rejsens pris er betalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset, i prislisten og på internettet anførte vilkår for rejsen, her i blandt de ’Almindelige bestemmelser’ samt ’Værd at vide’. Rejsearrangøren skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager rejsebureauet typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer. Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre om, at de har tilladelse til rejsen. Den person, der står som nummer 1 på rejsen, og/eller den person, hvortil billetten sendes pr. post, betragtes som ejer af rejsen og derved ligeledes den ansvarlige for betalingen af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra os angående rejsen, vil ske til denne person pr. mail eller ved kontakt på det oplyste mobilnummer. Bestiller en person flere billetter, betragtes samme person som ejer af samtlige billetter.

Pkt. 1.1 - Billet information
Alt materiale, ændringer, opdateringer mm. vedr. gæstens booking kommunikeres ud via den, ved bestilling, oplyste mailadresse samt via SMS til det oplyste mobilnummer. Det er altid gæsten eget ansvar at holde sig opdateret via de oplyste kontaktinformationer samt sikre, at oplysningerne er korrekte. SunCharter kan ikke holdes ansvarlig for ikke modtaget information såfremt kontaktoplysningerne fra bookingen er benyttet. Det anbefales at gæsten senest 24 timer inden afrejse tilgår sin billet på: Min billet, for at sikre at alt på rejsebeviset stemmer overens med det først oplyste.  

Pkt. 2 - Rejsens pris m.v.

Rejsens pris omfatter, hvor intet andet er anført, flytransport til lufthavn (dog ikke transfer fra lufthavn til hotel), lufthavnsafgifter, passagerafgift, rejselederassistance,  bidrag til Rejsegarantifonden, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til katalog/prisliste. Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen som en del af denne og fremgår af billetten/ bestillingsbekræftelsen. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller m.v. Der vil ved bestilling forekomme et obligatorisk olie- og valutatillæg pr. person. tillægget kommer på afslutningsvis i bookingforløbet. 

Pkt. 3 - Betaling, prisændringer m.v.

Ved bestilling af en rejse skal et depositum af rejsens pris på  kr. 1.200,- pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring være rejsebureauet i hænde senest 3 dage efter bestilling. Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsebureauet i hænde senest 60 dage før afrejsedag. Ved indtegning senere end 60 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris være rejsebureauet i hænde senest 48 timer efter indtegning. Ved indtegning via internettet senere end 60 dage før afrejse skal hele rejsens pris betales straks, medmindre andet er aftalt. Bestilles rejsen senere end 21 dage før afrejse, aftales betalingsfristen med ferierådgiveren. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel. Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter m.v. Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet i rimelig tid umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100 pr. rejse-deltager. Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

Der betales obligatorisk et gebyr for olie- og valutajusteringer pr. person ved bestilling af rejsen for at undgå, at rejsen inden afrejse får en merpris herfor. Der tillægges ligeledes automatisk et gebyr for print- og billetforsendelse, såfremt billetten ønskes tilsendt med posten. Ønskes billetten tilsendt på e-mail, spares gebyret.

Ændring af indbetalingsform: Der er ingen fortrydelsesret på indbetalingsformen. Når vi har modtaget indbetaling, kan den ikke ændres til anden betalingsform. 

Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse

A. På rejsebureauets foranledning
Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige. Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen. Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 4 uger inden afrejse er under 75% af de antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende flyserie. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag. Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1. At antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag.

2. Kundens egne forhold.

3. En uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret. Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning
1. Ændringer
Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsebureauet bekræfter at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler: Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 300,- pr. person. Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende prisliste opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen. Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senere end 60 før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning. Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

2. Afbestilling
Kunden har, i tilfælde af akut opstået sygdom, ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår (se pkt. C.), medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt. I tilfælde af annullering pga. akut opstået sygdom udenfor SunCharters åbningstider, beder vi dig sende en mail på info@suncharter.dk.

C. Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:
1. Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

2. Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 60% af rejsens pris, dog minimum kr. 1.200 pr. person samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

3. Ved afbestilling senere end 21 dage før den aftalte rejsedag og senest 7 dage før det på deltagerbeviset anførte afgangstidspunkt, har rejsebureauet ret til at beregne sig 80% af rejsens pris, dog minimum kr. 1.200 pr. person samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

4. Ved afbestilling senere end 7 dage før det på deltagerbeviset anførte afgangstidspunkt, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

5. Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten, helt eller delvist, fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum samt evt. betalte gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

6. Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret. Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

7. Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse. Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

7.1. Overdragelse af rejsen, såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 300,- pr. person samt. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen.

7.2. Navneændringer kan normalt ikke foretages senere end 7 dage før afrejse. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre, er ændringsgebyret på kr. 300 pr. person, samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

8. Afbestillingsforsikring 
Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende. Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden, med gyldig lægeattest, indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte. Afbestillingsforsikring kan ikke tilkøbes såfremt der er sket en betaling på bookingen.

Ved afbestilling ifm. lockout eller strejke
Har kunden købt afbestillingssikring gennem SunCharter kan rejsen først afbestilles med refundering, når en eventuel lockout eller strejke officielt er trådt i kraft. Når en lockout eller strejke er trådt i kraft kan kunden annullere rejser, som har afrejse fra lockout eller strejkens påbegyndte dato og 3 måneder frem. Ved en eventuel afbestilling skal kunden herfor fremsende skriftlig dokumentation fra arbejdsgiver om, at medarbejderen bliver indbefattet af lockout eller strejke. 

Ved bestilling af rejse med afbestillingssikring, efter varsling om lockout eller strejke, er afbestillingssikringen ikke gældende ved en eventuel. ikrafttræden af lockout eller strejke. 

Kort sammenfatning Hvad koster det?

1. Kundens ændring/overdragelse af rejsen Indtil 60 dage før afrejse min. kr. 300,- pr. person.
2. Mindre end 60 dage før afrejse betragtes som afbestilling og ny indtegning.
3. Nævneændring på rejsen min. 300 kr. pr. person, dog ikke mulig med under 6 dage til afrejse.
4. Kundens afbestilling af rejsen: Med fyldestgørende lægerklæring og afbestillingsforsikring indtil afgangstidspunkt påregnes der intet gebyr. Afbestillingsforsikringen refunderes dog ikke.
5. Efter afgangstidspunkt hele rejsens pris

Uden fyldestgørende lægeerklæring:
1. Indtil 60 før afrejse kr. 1.200 . (depositum) + evt. afbestillingsforsikring, samt andre gebyrer
2. Fra 59 til 21 dage før afrejse 60% af rejsens pris + evt. afbestillingsforsikring samt andre gebyrer
3. Fra 20 til 7 dage før afrejse 80% af rejsens pris + evt. afbestillingsforsikring samt andre gebyrer
4. Mindre end 7 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved den rejsendes udeblivelse hele rejsens pris

Pkt. 5 - Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse

Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med det på hjemmesiden anførte og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger på rejsebureauets hjemmeside er bindende for rejsebureauet, dog med de i pkt. 10 nævnte forbehold. 

Rejsebureauet kan ændre oplysningerne i kataloget, i prislisten eller på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres. Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem hjemmesiden, annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til at aflyse programførte udflugter uden at ifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med pakkerejsen er væsentlig forfejlet, kan gæsten hæve aftalen. Gæsten skal i så fald umiddelbart efter underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende. Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt. Lider den rejsende af økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for. Rejsebureauet er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet eller nogen i rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure). Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. Ved person- eller bagageskade henvises til den rejsenes forsikringsselskab, da rejsebureauet ikke kan holdes ansvarlig herfor. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar. Alle ankomsttider, der er angivet i brochuren, kataloget eller på rejsebeviset m.v., skal betragtes som forventede. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider. Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer eller hjemmeside. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Pkt. 6 - Luftfartsselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights). For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke om bord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly. Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken. I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 15.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatnings berettiget eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren. I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsebureauet. Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset til max. ca. kr. 150,- pr. kg. Enkelte flyselskaber – og dermed ligeså rejsebureauet, har ikke noget erstatningsansvar overfor ødelagt/bortkommen bagage. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

Pkt. 7 - Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagne overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning. Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v. Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsebureauet. Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne. Den rejsende er endvidere ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de i pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab.

Det påhviler i en hver henseende den rejsende selv, at holde sig orienteret om afrejserejsetidspunktet for ferien, herunder om eventuelle ændringer i forhold til, det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales senest 24 timer inden afrejse, at logge ind på ’Min Billet’ eller kontakte rejsebureauets rejsekonsulenter, for bekræftelse af afrejsetidspunktet, samt holde sig opdateret på den på rejsebevisets angivne lufthavnens hjemmeside. Møder den rejsende ikke rettidigt op ved udrejsen, mister den rejsende retten til hjemrejsen. Med henvisning til Pkt. 1.1 -  Billet information. Ved ikke rettidigt fremmøde i lufthavnen betragtes ferien som annulleret, hvorfor den rejsende ikke  kan gøre krav på rejsen herefter. 

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check in. Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned. Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Det påhviler ligeledes altid gæsten selv, at sikre at alt på rejsebeviset stemmer overens med det ønskede. Såsom; korrekt værelsestype, afrejse tidspunkt, feriens varighed og dato m.m. da  SunCharter ikke kan holdes ansvarlig for de på rejsebeviset anførte informationer som ikke stemmer overens med det bestilte, sådanne rettelser skal straks informeres til SunCharter for ændring, inden betaling. Det anbefales altså altid at læse rejsebeviset grundigt igennem, da det påhviler gæsten selv at kontrollere, at alt på billetten er i overensstemmelse med det bestilte. Skulle noget være uklart kontakt da altid en rejsekonsulent.

Pkt. 8 - Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet på kundeservice@suncharter.dk senest 28 dage efter rejsens afslutning. Husk at vedlægge dit 6-cifrede rejsebevisnummer ved skriftlig indsendelse. Skulle en situation opstå hvor du ønsker, at påpege en mangel på din ferie er det vigtigt, at du kontakter rejselederne med det samme. Der godtages ikke reklamationer efter hjemrejse, hvis ikke rejselederne straks har været informeret, involveret og/eller har haft muligheden for at rette op på manglen. Der forbeholdes retten til at afvise reklamationer modtaget mere end 28 dage efter hjemkomst. Alt henvendelse til kundeserviceafdelingen skal forekomme skrifteligt enten ved fremsendelse af brev eller mail. Handler man på egen hånd på destinationen og går udenom rejselederne ved f.eks. selv at arrangere et hotelflyt eller lignende frafalder retten til senere at påråbe sig reklamationsretten.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. Såfremt der ikke måtte være enighed med rejsebureauets afgørelse, kan sagen indsendes til Pakkerejse Ankenævnet, hvis afgørelse rejsebureauet er forpligtet til at følge. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark. Der kan forekomme behandlingstid på op til 4 uger på indsendte reklamationer.

Kommentarer i spørgeskemaer bliver ikke betragtet som reklamationer, og der kan derfor ikke forventes svar på evt. kommentarer.

Pkt. 9 - Gavekort / Rabatkoder

De gældende betingelser for et SunCharter gavekort er følgende: Sponsorerede gavekort er gældende 1 år fra udstedelsesdato, købte gavekort er gældende i 3 år fra udstedelsesdato. Gavekortet kan bruges som betaling ved køb af en rejse hos SunCharter. Beløbet er i danske kroner. Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter. Gavekort kan bestilles på SunCharters hjemmeside. 

Yderligere regler for sponsorerede gavekort:
Nedenstående er retningslinjer, som skal overholdes, hvis et sponsoreret gavekort fra SunCharter skal være gyldigt.

1. Der må aldrig udloddes et gavekort på vegne af SunCharter uden, at SunCharter er informeret herom før udlodning og før, at gavekortet er noteret med et gyldigt gavekortnummer
2. Gavekortet er til en hver tid personligt og kan ikke videregives eller -sælges til 3. part
3. Gavekortet kan ligeledes ikke overdrages til venner og/eller familie
4. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter
5. Der kan kun benyttes ét sponsoreret gavekort pr. booking. 
6. SunCharter anbefaler, at gavekort benyttes i god tid inden ønsket afrejse for, at kunne sikre sig plads på destinationerne og hotellerne. Bestillingen skal ske min. 6 uger før ønsket afrejse.

Yderligere regler for købte gavekort:

Har du købt og betalt  et gavekort ved SunCharter, kan dette uden indblanding fra SunCharter videresælges eller videregives til 3. part. Udstedelsesdatoen ændres ikke og gavekortets brugsperiode bliver derved ikke forlænget. Den oprindelige modtager af gavekortet er forpligtet til skrifteligt, at give SunCharter besked om overdragelsen, hvor følgende oplysninger fremsendes:

1. Fulde navn på den oprindelige modtager 
2. Fulde navn på den nye modtager
3. Gavekortnummeret
4. Årsag til videregivelsen af gavekortet

Overholdes ovenstående ikke, vil gavekortet ikke være gyldig når 3. part forsøger at indløse det. At ændre ejeren af gavekortet hos SunCharter er uden meromkostninger. Det er ikke muligt at overdrage/benytte et gavekort, der ikke er modtaget betaling for. 

Pkt. 10 - Forbehold for trykfejl

SunCharter tager forbehold for trykfejl i kataloget og på hjemmesiden. SunCharter kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for indholdet af andres hjemmesider, hvad end SunCharter linker videre til dem eller fortæller om dem.

Pkt. 11 - Rejsegarantifonden

SunCharter er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 2770).

Pkt. 12 – Rejseforsikring

Du bør aldrig rejse uden en rejseforsikring – uanset hvor rejsen går hen. I august 2014 blev det gule sundhedskort afskaffet, og det betyder, at du skal huske at medbringe det blå sygesikringskort, når du rejser. Det blå sygesikringskort kan bestilles her.

Det betyder også, at du nu kun kan få sygdomsbehandling på offentlige behandlingssteder, dog kan du blive opkrævet en egenbetaling for behandlingen. Det blå sygesikring gælder kun til rejser inden for EU.

Vi anbefaler derfor, at du tegner en rejseforsikring igennem Gouda. Du kan tegne rejseforsikringen hos vores rejsekonsulenter, eller når du bestiller rejsen online på www.suncharter.dk

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du er fyldt 70 år eller har en kronisk lidelse, som er ustabil. Du kan til enhver tid læse mere om dækningen på vores hjemmeside www.suncharter.dk. Det påhviler den rejsende selv at fremskaffe dokumentation på rejsemålet for f.eks. sygdom, skade og tyveri, da vi ikke har mulighed for at fremskaffe politirapport, lægeerklæring eller lignende efter hjemkomst. Der kan læses yderligere om forsikringer her.